Ronan Martin Associates.

Dualchas & Fiadh-bheatha

Tha dealbh-těre sňnraichte is eadar-dhealaichte na Comraich a’ toirt taic do ŕrainnean is gnčithean a’ cheart cho eadar-dhealaichte. Nuair a ghluais an cňmhdach deighe gu tuath an dčidh na deighreachd mu dheireadh chaidh cruthan beanntach na sgěre a sgrěobadh glan le deigh, gu bhith air a ghabhail thairis an toiseach le talamh feurach fosgailte.  Bhiodh coilltean aiteinn, beithe is calltainn air ionnsaigh a thoirt an dčidh sin mar a bha an aimsir a’ fŕs na bu bhŕidheile agus na bu fhreagarraiche airson fŕs chraobhan.

Mu 6,000 AC, bha coilltean giuthais air gabhail thairis mňran den sgěre, le boglaichean mňintich a’ tňiseachadh aig amannan na bu fhliche san linn sin. Mar ŕiteachan eile ann an Alba, tha eachdraidh fhada de spadadh choilltean is riaghladh fearainn co-cheangailte ri cňmhnaidheachd dhaoine air atharrachadh bunasach a dhčanamh air ŕrainnean na sgěre a bha nŕdarra aig aon ŕm, is chan eil fearann coillteach a-nis a’ cňmhdach ach cuibhreann bheag  den fharsaingeachd a bh’ ann. A dh’aindeoin sin, le a h-aibhnichean is a lochan, cladaichean creagach is gainmhich, boglaichean mňintich, fideach, lŕthaichean is talamh feurach, tha rubha na Comraich fhathast na dachaigh dha mňran ghnčithean a tha tearc ann an ŕiteachan eile, agus a’ tabhann sŕr chothroman airson fiadh-bheatha fhaicinn dhan fheadhainn aig a bheil fios cŕit an tčid iad a choimhead. Tha Sgrůdaidhean Nŕdair is Dealbh-těre airson na Comraich rim faicinn is rin luchdachadh a-nuas bho earrann Luchdachaidhean na lŕraich-lěn.
 
Chaidh grunn dhuilleagan-fiosrachaidh mu fiadh-bheatha a dheasachadh le Urras na Comraich agus gheibhear iad an seo airson coimhead riutha is an luchdachadh a-nuas.
 

Lŕraichean-lěn feumail eile

Gheibhear clŕraidhean ghnčithean airson mňran de bhuidhnean bheathaichean sa Chomraich bho Inntrigeadh Nŕiseanta na Bith-iomadachd le bhith a’ rannsachadh air na ceŕrnagan clčithe NG75, 74 agus 73. Briog an seo airson faighinn gun  lŕraich-lěn seo.
 
Chithear Plana Gněomha Bith-iomadachd Taobh Siar Rois an seo.
 
Chithear liosta seňmrach lusan airson Taobh Siar Rois, a chruinnich Comann Luibheach Bhreatainn, an seo.
 
 
 
 
 
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DČ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gŕidhealtachd
ENGLISH | GŔIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.