Ronan Martin Associates.

A Chomraich, an-d is an-diugh

Tha dualchas beairteach cultarach is togte aig rubha na Comraich a tha a dol air ais 8,000 bliadhna gu m nuair a bha cuid de luchd-cmhnaidh Mesolithic a tighinn a ghabhail cmhnaidh ann am fasgadh creige ann an Sannda. Anns a mhle bliadhna an didh sin, dhfhg luchd-tuineachaidh trth eile an lorgan cultarach fhin. Dhiubh sin, s dcha gur e dn na Comraich bho Linn an Iarainn (ca. 200AC), an rud as follaisiche.
 
B e tighinn a mhanaich ireannaich, Mhaol Rubha, ann an 673AC agus cruthachadh an tuineachaidh Chrosdaidh is a mhanachainn ann an Clachan, an rud bu chudromaiche bho thaobh dualchas crbhaidh an rubha.  Bha seo na thiseachadh dhan Chomraich mar tharmann, no comraich is b e seo a thug ainm don sgre. Bhiodh cuid de luchd-cmhnaidh shraichte na sgre a tighinn an seo a lorg ddean ann an m iginn sna linntean an didh seo.
 
Sa Chomraich, mar ann an iteachan eile air Gidhealtachd na h-Alba, chaidh coimhearsnachdan fhalamhachadh ri linn Fuadach nan Gidheal agus airson ceudan bhliadhnaichean bha a chuid mhr den talamh fo shealbh uachdarain mhra chumhachdach. B e an t-uachdaran mu dheireadh a stidhich Urras na Comraich ann an 1975.
 
Tha dualchas lidir Gidhlig san sgre agus ionannachd lidir. Gu re, s e cho iomallach s a tha an sgre as coireach ri seo, le bealach beinne, Bealach nam B, na promh shlighe thar dthcha a-steach, bho trth san 19mh linn gus an deach an rathad air a chosta a tuath a chrochnachadh ann an 1976.
 
An-diugh tha a Chomraich na dachaigh do choimhearsnachd bhethail de bhailtean croitearachd. Ach chan eil comharran mu eachdraich iongantach na sgre fada air falbh aig m sam bith. Tha seo a danamh na Comraich na ite iongantach airson tadhal ann.
 
S e Comann Eachdraidh na Comraich, a dheasaich Sgrdadh Cultarach den rubha mar phirt de Sgeama Compirteachas an Deilbh-tre,  an t-ite as fherr airson stuthan a lorg mu eachdraidh is cultar na sgre.Gheibhear an t-sr chunntas foghlamach seo le fiosrachadh air eachdraidh na sgre, airson a leughadh san earrainn Luchdachaidhean air an lraich-ln seo. S e an Comann Eachdraidh a tha a riaghladh an Ionaid Dualchais aig ceann a tuath Bgh na Comraich, agus tha a thaisbeanadh is a sheirbheis shloinntearachd nan deagh fhin-fhiosrachadh dha neach sam bith aig a bheil idh ann an eachdraidh chultarach na Comraich.
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  D THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gidhealtachd
ENGLISH | GIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.