Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Dualchas & Fiadh-bheatha

Ŕrainnean oirthireach agus gnčithean

De na h-ŕrainnean oirthireach, ‘s e trŕighean neo-mhillte na sgěre sa bheil ůidh aig luchd-tadhail. ‘S iad trŕighean geala corail Ŕird Bhŕin aig a bheil a’ chudromachd glčidhteachais as motha. ‘S e maothran a chanar ri na ‘cnŕimhich’ cailce de lusan coraileach uisgeach a bhuineas do na gnčithean Phymatolithon agus Lithophyllum. Nuair a tha iad beň tha an fheamainn sin a’ cuideachadh le cruthachadh leapannan grunnda dathach a tha a’ toirt taic do eadar-mheasgachadh de bheatha mara. Nuair a tha iad marbh thig na maothrain lŕn aoil aca gu těr, agus nuair a ghealaicheas a’ ghrian iad ně iad trŕighean ŕlainn. Far an nochd trŕighean maothrain ann an Alba, tha croitearan gan cleachdadh gus an talamh a mhathachadh le cailc. Tha pleoiteachadh malairteach thar-chladaich le leapannan maothrain, far am bithear a’ sgrěobadh a’ ghrunnd, millteach dhan ŕrainneachd.
 
Chithear rňin chumanta gu tric, nan laighe air eileanan beaga no sgoran nuair a tha an lŕn a-muigh timcheall costa creagach an rubha, a tha cuideachd a’ cur taic ri ŕireamh fhallain de bhiastan-dubha cumanta (Lutra lutra).Tha an caolas a-staigh eadar a’ Chomraich is Ratharsaigh tric a’ toirt chothroman gus faicinn mamalan mara nas motha, nam measg pčileagan (Phocoena phocoena),leumadairean srňnach (Tursiops  truncatus)agus a’ mhuc-mhara mionc (Balaenoptera acutorostrata), an tč as cumanta den t-seňrsa sin ann an Alba. Ged a dh’fhaodas iad ruighinn 8m ann am fad, ‘s e děreach boillsgidhean beaga a chithear den druim stuaghach is an ite corranach fad ŕs nuair a nochdas iad gu sealach os cionn an uisge.
 
‘S e sealladh eadhon nas annasaiche a th’ anns na cearbain mňra imricheil (Cetorhinus maximus),an dara iasg as motha air an t-saoghal. Tha an t-ainm cumanta aca sa Bheurla co-cheangailte ris an dňigh a th’ aca air a bhith a’ gluasad gu socair san uisge le am beňil cňsach lom fosgailte a’ sěoltachadh plantan air a bheil iad a’ tighinn beň.  San ŕm a dh’fhalbh bhathas a’ sealg nam beathaichean socair sin gu malairteach airson an cuid feňla, ach gu h-ŕraidh airson an adha, anns a bheil ola ach bho 1998 tha děon orra ann an Alba fo Achd Fiadh-bheatha & na Důthcha 1981 ( mar a chaidh atharrachadh le Achd Glčidhteachas Nŕdair(Alba) 2004. B’ e Gavin Maxwell, a sgrěobh Ring of Bright Water, aon de na sealgairean mhuc-mhara a b’ ainmeile agus a stčidhich ionad iasgaich air Soaigh eadar 1945 is 1948. An dčidh lŕimh thŕinig e gu bhith na neach-glčidhteachais tro a dhěoghras airson biastan-dubha, ged a chlň-bhuail e cunntas mun obair sgriosail aige co-cheangailte ri cearbain san leabhar, Harpoon at a Venture.

 


<-- air ais gu Dualchas & Fiadh-bheatha
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DČ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gŕidhealtachd
ENGLISH | GŔIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.