Ronan Martin Associates.

Prňgraman & prňiseactan


Tha an compŕirteachas air cňig prňgraman eadar-cheangailte a leasachadh gus Comann Eachdraidh na Comraich an t-ŕite as fheŕrr airson fiosrachadh fhaighinn mu chultar is eachdraidh na Comraich, agus mholamaid dha na h-uile aig a bheil ůidh sna cuspairean sin tadhal air an lŕraich-lěn aca.

Adhradh is Adhlacadh

Amasan: A bhith ag ath-leasachadh is a’ děon grunn de phrěomh thogalaichean crŕbhaidh sa Chomraich, ag adhartachadh tuigse is meas mu dhualchas crŕbhaidh na Comraich agus a’ leasachadh cothrom is cŕileachd air mion-sgrůdadh co-cheangailte ri creideamh san rubha.

Tadhail air na prňiseactan -->

Sluagh is Ŕitean

Amasan: Dčanamh cinnteach gu bheil arceňlas, eachdraidh is cultar na sgěre gan clŕradh is gan dčanamh ruigsinneach, agus ag adhartachadh dualchas na sgěre, a’ gabhail a-steach cŕnan na Gŕidhlig.

Tadhail air na prňiseactan -->

Slighean is Tro-rňidean

Amasan: Leasachadh a dhčanamh air ceuman a tha toirt cothrom air faighinn gu dualchas dealbh-těre na Comraich, a’ gabhail a-steach slighean a tha freagarrach dha daoine de dhiofar chomasan.
 

Fearann coillteach, Fearann feurach is Fiadh-bheatha

Amasan: Ath-thogail a dhčanamh air planntachasan coillteach a tha fhathast beň gus coille de ghnčithean důthchasach a chruthachadh a bhios na goireas feumail dha fiadh-bheatha, cleachdaidhean riaghlaidh traidiseanta fearainn ath-bheothachadh is ath-thňiseachadh gus leasachadh a dhčanamh air bith-iomadachd ŕrainnean feurach san sgěre, agus airson piseach a thoirt air ŕrainn locha is aibhne is meas a chur air an luach a th’ annta a thaobh fiadh-bheatha is gu sňisealta.

Tadhail air na prňiseactan -->

Gŕrraidhean Cloiche is Togalaichean Eachdraidheil

Amasan: Ath-leasachadh a dhčanamh air gŕrraidhean cloiche is togalaichean eachdraidheil a tha nam pŕirt de eachdraidh eaconamach is shňisealta na Comraich agus slighean a-steach gu měneachadh is dualchas togte na sgěre a thoirt air adhart.
 
 

Trčanadh

Amasan: A’ choimhearsnachd ionadail uidheamachadh le na sgilean důthchail a tha riatanach airson obair a chruthachadh agus an talamh a riaghladh ann an dňigh a lěbhrigeas buannachd shňisealta is eaconamach. Tha cothroman trčanaidh nam pŕirt cudromach de ALPS. A thuilleadh air sgilean sňnraichte ionadail thčid trčanadh a chur air chois co-cheangailte ri bhith a’ dath, togail cheuman is gan cumail suas, riaghladh talmhainn is obair dhitseatach agus thčid raon de chůrsaichean eile eagrachadh aon uair ‘s gun tčid feuman a chomharrachadh.
 
 
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DČ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gŕidhealtachd
ENGLISH | GŔIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.