Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Fearann coillteach, Fearann
feurach is Fiadh-bheatha

Prňiseact Loch a’ Mhuilinn

Tha Loch a’ Mhuilinn aig meadhan an ŕite cňmhnaidheach timcheall air Bŕgh na Comraich agus tha e na dheagh eisimpleir de loch anns a bheil ěre ŕrd de mhathachadh air sgŕth na th’ ann de dh’aol.  Tha e a’ tabhann ŕrainn dha caochladh bhiastagan, dealain-dč, eňin agus grunn lusan iongantach, nam measg gnč annasach de dhňbhrach-bhallach. Chan eil riaghladh air an loch an-drŕsta agus tha duilgheadasan sňnraichte ann ri linn cus fŕs cuilce a tha ag adhbhrachadh gu bheil an loch a’ lěonadh le eabar ann an ŕiteachan.
 
Gabhaidh am prňiseact os lŕimh sgrůdadh eag-eňlasach den loch agus mu thimcheall agus thčid plana riaghlaidh a dheasachadh is a bhuileachadh airson a luach eag-eňlasach a chumail suas is ŕrdachadh. Brosnaichidh e cleachdadh airson cur-seachad agus bheir e měneachadh de a gheňlas, a lusan is ainmhidhean dha muinntir an ŕite is luchd-tadhail. Tha an loch ri taobh ceum-coise agus tha ŕite-falaich eňin ann cuideachd. Dheigheadh an loch cuideachd a chur ri prňgram nan cuairtean treňraichte a thathas a’ dealbhadh dhan sgěre.
 
Tha Comann Breacach na Comraich airson a bhith nan compŕirtiche den phrňiseact seo. Le bhith a’ leasachadh an locha airson bric dhonn fhiadhaich dha iasgairean-slaite, tha an Comann den bheachd gum biodh an loch anabarrach math airson sgilean breacachd ionnsachadh dha daoine ňga san sgire, aon uair is gun tčid a riaghladh nas fheŕrr agus le stansan iasgaich a chur ann (seallaidh toradh an sgrůdaidh eag-eňlasaich ann am pŕirt cŕit am bu chňir na stansan a bhith, agus thčid dčanamh cinnteach nach toir an t-iasgach droch bhuaidh air a’ bhith-iomadachd). Thčid an loch a chleachdadh mar bhunait ruigsinneach airson daoine ňga a thrčanadh ann an ealain breacachd.

<-- air ais gu Fearann coillteach, Fearann
feurach is Fiadh-bheatha
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DČ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gŕidhealtachd
ENGLISH | GŔIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.