Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Fearann coillteach, Fearann
feurach is Fiadh-bheatha

Feansa Fčidh a’ Chosta a Deas


Sheall co-chomhairle le croitearan fhad ‘s a bha obair-leasachaidh ALPS a’ dol air adhart nach gabhadh riaghladh traidiseanta air talamh, prňiseactan leasachaidh talamh feurach is ŕrainnean a bhuileachadh gun feansa a chur suas a chumadh fčidh a-mach agus a bhiodh na cnap-starra eadar an talamh ŕrd agus croitean a’ Chosta a Deas far am biodh a’ chuid mhňr den obair a’ gabhail ŕite. Tha truailleadh talmhainn ri fhaicinn anns na bailtean croitearachd sin oir tha lŕthaireachd nam fiadh air lůghdachadh togradh airson riaghladh gněomhach talmhainn. Tha mňran dhen seo comharraichte ann am Measadh Nŕdair Dealbh-thalmhainn na sgěre. Mar thoradh air an dearmad seo, tha feum air obair leasachaidh talmhainn mus urrainn dha riaghladh freagarrach ŕrainnean ŕite a ghabhail.
 
Mar sin thathas a’ moladh feansa fčidh a chur suas gus fčidh a chumail a-mach bho talamh croitearachd, pěosan sňnraichte den talamh ath-nuadhachadh i.e. aoladh, drčanadh, dčanamh dhěgean agus ath-shěolachadh, agus cruthachadh ŕrainnean ůra no leasachadh a dhčanamh air an riaghladh a th’ ann an-drŕsta.

<-- air ais gu Fearann coillteach, Fearann
feurach is Fiadh-bheatha
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DČ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gŕidhealtachd
ENGLISH | GŔIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.