Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Slighean is Tro-ridean

Slighean Costa Bgh na Comraich


Tha am priseact seo a danamh ullachadh airson ceuman ra is leasaichte agus tro-ridean thairis air sgre Bgh na Comraich ann an Rubha na Comraich, airson tlachd is sochairean a thoirt dha luchd-tadhail agus muinntir na sgre. Bheir lonra nan ceuman le mneachadh, slighe rdaichte chorporra is inntleachdail a-steach gu dualchas rainneachd na Comraich; thid tuigse mu feum eachdraidheil seann cheuman sa sgre a leasachadh; thid lraichean dualchais a cheangal ri chile agus cuidichidh seo le bhith a togail dealbh nas fherr de dhualchas na Comraich. Bidh seo na ghoireas turasachd   agus cuideachd bheir e sochairean inntrigidh is slinte dha muinntir na sgre.
 
Ceangalaidh lonra Coille Bheithe gu Sannda ri chile ceuman a th ann a cheana le bhith a cruthachadh ceanglaichean agus le bhith a leasachadh slighean inntrigidh a th ann mu thrth airson an danamh freagarrach dha daoine de gach comas:

Coille Bheithe/Taobh an Rathaid (Ceum r -709m):

Bidh a chiad earrann den lonra air a cheum r seo agus n e ceangal r, bhon t-seann bhth is Oifis a Phuist (am pirt ann am meadhan baile na Comraich) gun Gheata Gheal (rathad a-steach gu na Pircean Chraobhan). Bheir e slighe eile dha coisichean seach a bhith a coiseachd air rathad an rgh agus chithear seallaidhean fosgailte de Bhgh na Comraich bhuaithe. Bidh an ceum seo uile-chomasach.

Arboretum (Leasachadh le ceuman ra 624m de chmhdach r le 11m de cheum r agus ite-seallaidh):

This is a path upgrade project which will tie in to the end of the Beechwood path. Links to a range of other paths are available from this route, with many interesting features (walled garden, native and exotic trees and the former Ice House) evident along its length. This path will be all-abilities.

Slighe Dualchais a Chlachain (Ceum r 423m):

Tha an t-slighe seo ag amas air slighe inntinneach agus inntrigeadh stheil a thabhann a-steach gu Cladh a Chlachain agus gu stidh mhanachainneach Mhaol Rubha bho rathad na h-oighreachd a th ann a cheana. Bheir Slighe an Dualchais thu gun Ionad Dualchais, a tha ri taobh a chlaidh. Bidh an ceum seo uile-chomasach.

Ceangal Ceum na Mara / Ceum na Gainmhich (Ceum r 625m):

Tha ceum an-drsta a toirt slighe a-steach dha luchd-tadhail gun Ionad Dualchais bho pirc-chraichean gun iar den Ionad. Bidh ceangal Ceum na Mara a ruith bhon Ionad gus coinneachadh ri Ceum Sannda aig Cruaraidh. Bidh an earrann seo air leathad fosgailte a coimhead gun iar. Nuair a ruigeas coisichean Cruaraidh, gheibh iad air a dhol air Ceum na Mara, aon de na seann shlighean a bhiodh muinntir Na Comraich a Tuath a gabhail mus tinig rathad an rgh. Air sgth caisead an leothaid cha bhi an ceum seo uile-chomasach. .

<-- air ais gu Slighean is Tro-ridean
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  D THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gidhealtachd
ENGLISH | GIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.