Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Sluagh is itean

Dn na Comraich

Ann an 2005 thadhail taisbeanadh telebhisein bho Seanal 4, Time Team sa Chomraich agus rinn iad rannsachadh air togalach a bh air a mheas mar dhn bho Linn an Iarainn (tr cruinn le ballachan tiugh cloiche). Ri linn idh na sgre san lraich, chaidh Comann Arc-elais na Comraich a stidheachadh agus eadar 2006-2009 chaidh priseact arc-elais coimhearsnachd a ghabhail os limh airson an dn a chladhach. Tha cladhachaidhean bliadhnail (fo stiireadh phroifeiseantaich, buill de Chomann Arc-elais Ceann a Tuath na h-Alba agus sgioba de shaor-thoilich bhon choimhearsnachd)air a bhith a dol gach bliadhna (le d chladhach ann an 2007), agus an ceathramh mu dheireadh air a chladhach san t-Sultain 2009. Gheibhear fiosrachadh mu clr cuimhne an din, gerr-iomradh air na cladhachaidhean agus aithisgean co-cheangailte bhon Chlr rainneachd Eachdraidheil.

Cuiridh am priseact croch air an re seo de chladhadh is sgrdadh an din (agus de na toraidhean a fhuairear sa chladhach) agus aig co-labhairt bheag, thid sgeulachd priseact arc-elais na coimhearsnachd innse, toraidhean a phriseict fhoillseachadh, agus an lrach a shuidheachadh taobh a-staigh arc-elas Taobh Siar Rois. Bidh a cho-labhairt a cuimseachadh air na h-uile a bha an ss sa phriseact, no air an fheadhainn aig a bheil idh ann an arc-elas, a thuilleadh air arc-elaichean proifeiseanta agus foghlamaich, a dhfhaodas, tro bhthan-obrach is cmhraidhean, cur ri tuigse nas fharsainge mun lraich.

Thid na th air fhgail de structair an din a neartachadh an uairsin gus a dhon airson an m ri teachd agus thid obair a ghabhail os limh gus a dhanamh ruigsinneach a thaobh mneachadh dha muinntir na sgre is luchd-tadhail. Tha lrach an din faisg air promh ionad an t-sluaigh sa Chomraich, gl fhaisg air Lrach-campachaidh trang na Comraich agus ri taobh na lonra r cheuman a tha ALPS a moladh, agus a fosgladh cothroman mra airson luchd-turais  is muinntir na sgre a bhrosnachadh airson tadhal air an din agus tuilleadh fhaighinn a-mach mu dheidhinn.


<-- air ais gu Sluagh is itean
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  D THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gidhealtachd
ENGLISH | GIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.