Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Sluagh is itean

Sgoil-bhrdachd na Comraich


Filte gu Sgoil Bhrdachd na Comraich, promh thabhartas na buidhne, Bealach, gu priseactan ALPS a thisich an didh co-thagradh a chur gu Maoin Dualchas a Chrannachair.
 
Chaidh Bealach a stidheachadh sa Chomraich ann an 2004 gus taic is brosnachadh a thoirt dha cleachdadh na Gidhlig. Mar bhuidheann cha bhi sinn a cur aonta ri no a brosnachadh beachdan sam bith co-cheangailte ri Gidhlig; s fherr leinn ar goireasan a chosg air a chnan fhin. San digh sin tha sinn an dchas gum bi sinn nar misneachadh do neach sam bith le idh ann an Gidhlig, bho daoine gun Ghidhlig gu fileantaich. Tha na priseactan a thathas air stidheachadh s ga bheil taic air a thoirt a gabhail a-steach buidheann ro-sgoile, ealain is ciird, drma, cel be agus fisdeas, eachdraidh ionadail, priseact  DVD, clasaichean Gidhlig dha inbhich is buidhnean deasbaid, Fis a' Bhealaich againn fhn agus mran eile.
 
Nuair a chaidh cuireadh a thoirt dhuinn pirt a ghabhail ann an Sgeama Compirteachais Dealbh-tre na Comraich cho-dhin sinn gun danamaid leasachadh air priseact a leanadh air an didh nan tr bliadhna maoineachaidh. Bha sinn ag iarraidh rudeigin a bheireadh ath-bheothachadh don chnan ann an ite far na stiir e na clachan dha na ballachan a tha gar cumail blth is seasgair, agus far an robh e ri chluinntinn nuair a bhathas a tionndadh gach slait den talamh torrach. Bha mac-talla na Gidhlig cuideachd ri chluinntinn san uisge chiin bho Poll Creadha gu Creag Darach.  
 
Cho-dhin sinn cuideachd rudeigin eadar-dhealaichte fheuchainn. Chan e gur e cil r a th ann an Sgoil Bhrdachd air Ghidhealtachd. Aig aon uair bha a Chomraich fhin na promh ceann-uidhe dha bird sibhlach na h- Alba agus na h-ireann. Bha sinn ag iarraidh rudeigin a chuireadh taic ri na h-ealain is na cuspairean Gidhlig eile a thathas a-nis a teagaisg ann an Alba, agus ann an Siorrachd Rois.  Tha daoine air a bhith air am be ghlacadh leis a bheachd seo, eadhon air sgth ndar an ite, doirbh faighinn thuige, ach cuimhneachail.
 
Tha mi airson taing a thoirt dha na h-uile a thug taic don bheachd agus a dhadhartaich e gun re aig a bheil e. Tha mi cuideachd airson filte a chur air ar co-rdanaiche r, Sne Nic a' Phearsain.  Thathas gu mr an dchas gun toir an cothrom seo sinn air adhart gu ite airson turas r, inntinneach. Tha an cnan is am fearann againn an seo. Faodamaid a-nis na bird a thoirt ann, ach nuair a thig na daoine agus a ghabhas iad com-pirt ann bidh Sgoil Bhrdachd againn.
 
Deirig MacGill-Fhinnein,
Neach-cathrach, Bealach
Am Faoilleach 2011<-- air ais gu Sluagh is itean
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  D THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gidhealtachd
ENGLISH | GIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.