Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Sluagh is itean

Priseact nan Ainmean-itean


N am priseact seo, a th air a stiireadh le Comann Eachdraidh na Comraich, rannsachadh is clradh air ainmean-itean rubha na Comraich (a cruthachadh str-dta so-rannsachail) agus bheir e cothrom dha luchd-tadhail is muinntir na sgre am fiosrachadh fhaighinn.

Tha ainmean-itean nan goireas fiosrachaidh luachmhor. Innsidh iad mran mu eachdraidh, cruinn-elas is sluagh ite. Tha a chuid mhr de ainmean-itean na Comraich a foillseachadh dualchas Gidhlig is Lochlannach an ite, aig aon uair bha ainm fhin aig gach cloich, creig is lag.

S e goireas cugallach a th anns na clraidhean beil sin. Tha fios aig Comann Eachdraidh na Comraich gun bhsaich mran de na h-elaichean ionadail aig an robh fios is ainm dha gach comharra air rubha na Comraich, mus d fhuaras air an stras seo de dhelas ionadail a chlradh. Ach tha mran fiosrachaidh ri fhaighinn fhathast agus tha e a-nis deatamach gun tid seo a chlradh mus tid a chall gu brth.

Tha Comann Eachdraidh na Comraich ag amas air str-dta so-rannsachail de dhainmean-itean a chruthachadh (a daingneachadh an elais a th ann agus rannsachadh/ sgrobhainnean le rannsachadh leantainneach) agus am fiosrachadh seo a dhanamh faotainneach is ruigsinneach dha muinntir na sgre is luchd-tadhail. Thid am fiosrachadh a thaisbeanadh ann an cruth mapaichean mra mneachail de dhainmean-itean (a thid an taisbeanadh san Ionad Dualchais) agus CD a gheibhear bhon Ionad Dualchais. Dheigheadh am fiosrachadh cuideachd a chur an lib nan tasglannan didseatach (mar phirt de na fillidhean mapa.)

Bidh Bun-sgoil na Comraich cuideachd a gabhail pirt ann am priseact nan ainmean-itean. Gabhaidh iad priseact os limh fo stiireadh an tidseir aca agus le taic bho Comann Eachdraidh na Comraich. N sgoilearan agallamhan le daoine s an sgre (gu h-raidh le seann dhaoine na coimhearsnachd) mu na h-ainmean-itean sa Chomraich air a bheil cuimhne aca agus mu ciall nan ainmean. Thid na h-agallamhan a chlradh air bhideo (le na sgoilearan fhin), mar dhleab a phriseict agus gheibhear iad air-loidhne mar phirt den fhiosrachadh air ainmean-itean air an lraich-ln. Rannsaichidh sgoilearan cuideachd ainmean-itean ionadail airson am biadhadh a-steach dhan str-dta, tadhailidh iad air lraichean ainmean-itean, agus clraidh iad na h-itean le dealbhan-camara, bhideo, suidheachadh GPS agus dealbhan-limhe. Thid am fiosrachadh, na dealbhan is na beachdan aca a bhiadhadh a-steach dha na stuthan airson na lraich-ln agus an CD-ROM.

<-- air ais gu Sluagh is itean
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  D THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gidhealtachd
ENGLISH | GIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.