Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Sluagh is Ŕitean

Didseatachadh thasglannan
& trčanadh thasglainn


Tha 352 chlŕr aig Comann Eachdraidh na Comraich co-cheangailte ri dualchas cultarach na Comraich agus tha iad a’ leantainn orra a’ cruinneachadh tasglannan ůra. Tha am prňiseact seo ag amas air a bhith a’ leudachadh, a’ clŕradh, a’ cur ann an cruth didseatach is a’ toirt cothrom dha sgoilearan, oileanaich, sloinntearaichean is dhan t-sluagh choitchinn air tasglannan Comann Eachdraidh na Comraich a chleachdadh mar ghoireas tron eadar-lěon agus tron Ionad Dualchais.

Bheir e cothrom furasta faighinn gu stuthan sgrěobhte is ěomhaighean, mapaichean is fiosrachadh mu ainmean ŕitean. Bidh an goireas seo feumail dha mňran dhaoine bho feadhainn a tha děreach air am brosnachadh gus tuilleadh fhaighinn a-mach mu dhualchas cultarach beairteach Rubha na Comraich, gun fheadhainn a tha a’ cur feum air fiosrachadh mionaideach mar bhunait airson rannsachadh eachdraidheil is sloinntearachd.

Le bhith a’ cur nan clŕran ann an cruth didseatach, ně an Comann cinnteach gun tčid an gleidheadh dha na ginealaichean ri teachd, gun tčid cothrom gun ghoireas a mheudachadh ( le bhith a’ dčanamh fiosrachadh ruigsinneach is furasta a lorg) agus gun tčid goireas prěseil foghlaim air eachdraidh an ŕite a thabhann. Bheir cruth didseatach den fhiosrachadh cothrom a chur an lůib bunan fiosrachaidh eile leithid mapaichean, ainmean-ŕitean, dealbhan is sgrůdaidhean chladhan gus dealbh cunbhalach den sgěre fhoillseachadh airson adhbharan sgrůdaidh is rannsachaidh.

Mar phŕirt den phrňiseact seo thčid neach-trčanaidh sňnraichte airson ‘tasglannadh is didseatachadh’ fhastadh airson dŕ chůrsa fad-latha fa leth, ann an dealbhadh is buileachadh prňiseact didseatach, a ruith.
 
 
 
 

<-- air ais gu Sluagh is Ŕitean
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DČ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gŕidhealtachd
ENGLISH | GŔIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.