Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Adhradh & Adhlacadh

An Tobar Choisrigte

Tha am priseact seo a cuimseachadh air ath-leasachadh is mion-sgrdadh a dhanamh air tobar (le ceuman cloiche is liagh il)a tha suidhichte ri taobh an rathaid timcheall air Bgh na Comraich. Tha i air a h-ainmeachadh mar Strpan a bhile. Tha beul-aithris is eachdraidh bheil air a comharrachadh mar Tobar Choisrigte bho m Mhaol Rubha agus a thuineachadh manachainneach a chaidh a stidheachadh ann an AC 673.

Chan eil mran sgrobhte mu eachdraidh na Tobrach Coisrigte ach tha fios, nuair a chaidh an rathad timcheall air Bgh na Comraich a thogail o chionn d cheud bliadhna, gun deach an t-allt a tha a tighinn a-mach slios na beinne mu fhichead meatair gun ear, a stiireadh fon rathad ann an saibhear cloiche gus sileadh a-mach thairis air leac cloiche agus gun robh ceuman cloiche a dol suas air gach taobh gun fhosgladh seo. Aig an aon m chaidh tanca a thogail le breicichean is leac de chlach Ghallaibh ga chmhdach faisg air an ite far a bheil an t-allt a tighinn a-mach s a chnoc  agus le pob luaidhe a falbh bhon seo gu dreach ri taobh an fhosglaidh fon rathad.

Tha droch bhuaidh air a bhith aig dgean rathaid (le dg r dranaidh a cur uisge salach dhan tobar faisg air far a bheil ea dol dhan t-saibhear).Tha seo air a bhrn a dhanamh cunnartach airson l (tha nuadh thaistealaich creideimh an latha an-diugh didheil air an ite is iad airson am brn l). Tha an liagh il cuideachd air meirgeadh. Tha an tobar uachdrach cuairtichte le raineach is craobhan leagte is tha e doirbh faighinn thuice.

Tha am priseact a gabhail a-steach rannsachadh air an lraich, cradh is cumail suas agus a danamh mion-sgrdadh air an ite air an lraich fhin agus air-loidhne.

<-- air ais gu Adhradh & Adhlacadh
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  D THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gidhealtachd
ENGLISH | GIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.