Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Adhradh & Adhlacadh

A’ Mapadh Ŕit’-adhlacaidh


Tha cladhan a’ riochdachadh aon de na ceanglaichean as nochte ris an ŕm a dh’fhalbh. Ged a tha cladhan nam pŕirt aithnichte de ar dealbh-těre eachdraidheil, gu h-iongantach ‘s e glč bheag aithne a th’ ann mun raon de lŕraichean adhlacaidh a th’ air fhŕgail, mu na seňrsachan clachan-uaghach is na comharran a th’ orra agus  mar a tha těm is aimsir a’ toirt buaidh air a’ ghoireas chudromach seo. Tha mňran de chlachan-uaghach gam milleadh is a’ dol ann an staid neo-leughaichte  - agus tha boillsgidhean cudromach mu ar n-eachdraidh gan call.

‘S e Cŕrn-cuimhne Ŕrsaidh Clŕraichte a th’ ann an Talamh Adhlacaidh na Comraich ( Tha Alba Aosmhor ga sheňrsachadh mar ŕite le chudromachd nŕiseanta no eadar-nŕiseanta ) agus tha fianais aig an lŕraich de thuineachadh trŕth manachainneach  meadhan-aoiseil  Mhaol Rubha.

‘S e amas a’ phrňiseict seo a bhith a’ mapadh is a’ mion-sgrůdadh cŕirn-cuimhne, comharraidhean-cuimhne agus feartan ailtireachd eile san t-Seann Ŕit’-adhlacaidh. Bheireadh seo a-steach measadh air sgrůdaidhean adhaireil den lŕraich, leis an fhiosrachadh a fhuaras ga chleachdadh airson uaighean is feartan eile sa chladh a chomharrachadh air plana. Thčid gach comharra uaghach an uairsin a chlŕradh, a’ coimhead ri dčanamh, meud, cumadh is staid gleidhidh a’ chomharra  a’ togail ěomhaigh dhidseatach agus a’ clŕradh an sgrěobhaidh – agus mar sin a’ cruthachadh clŕradh iomlan de staid a’ chlaidh aig ŕm a’ chlŕraidh.

Bidh am prňiseact cuideachd a’ gabhail a-steach a bhith a’ sealltainn ri feum air glčidhteachas cŕirn-cuimhne nan uaighean agus Leac Croise na Comraich (a’ chlach shnaidhte) a tha suidhichte sa chladh.

Thčid toraidhean an sgrůdaidh a dhitseatachadh, agus gheibh an sluagh poblach cothrom air an dŕta airson  rannsachadh (eachdraidheil is sloinntearachd) agus airson tuilleadh sgrůdaidh.

<-- air ais gu Adhradh & Adhlacadh
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DČ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gŕidhealtachd
ENGLISH | GŔIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.