Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Nithean ri fhaicinn & ri dhanamh

Dualchas arc-elasach

An Dn

Tha am facal broch a tighinn bhon t-seann fhacal Lochlannach, borg, a tha a ciallachadh daingneachd, ged a tha teagamh ann mun ann airson don a-mhin a bha iad. Ag irigh gu 13 meatairean a dhirde, ann an cuid de na h-eisimpleirean as fherr, bhathas a feumachadh dighean grradaireachd cloiche air leth adhartach airson an togail. Tha din snraichte dha Alba agus aithnichear na tir cloiche sin bho Linn an Iarainn le na ballachan cuairtichte co-chearclach le trannsa is staidhrichean aig diofar rean.
 
S e dn na Comraich aon de sheudan arc-elasach na sgre. Chaidh rannsachadh a dhanamh air an toiseach ann an 2006 le sgioba Time Team a BhBC, agus thathas ga chladhach fhathast fo riaghladh Comann Arc-elais na Comraich agus le taic bhon Sgeama Compirteachais.  Tha dn na Comraich ri taobh na lraich campachaidh.
 

An th aoil

 
Tha an th aoil na pirt de thogalaichean gnomhachais beag a bhathas uair a cleachdadh airson aol-be a dhanamh tro bhith a luaithreachadh aol-chloiche. Air a togail sna 1870an, bha i a cur gu feum talamh aol-chlachach na sgre, agus chaidh a cleachdadh mu dheireadh sna 1930an. Tha an th-aoil ann an droch staid ach thathas an dchas an lrach a dhaingneachadh fo sgeama a chompirteachais gus am bi i na pirt den t- Slighe Arc-elasach a thathas a dealbhachadh. Chithear map de a suidheachadh fon tab, CUAIRTEAN gu h-rd.
 

Taigh na Deighe

S e structairean fo-thalamh a th ann an taighean-deighe a bhathas a cleachdadh airson deigh a stradh mus tinig fionnadairean, ged a chanar taighean-deighe air mapaichean suirbhidh rdanais ri preasan-bidhe airson sitheann. Tha iad mar as trice air an togail faisg air far am bi deigh sa gheamhradh leithid lochan for-uisge. Bha Taigh na h-Oighreachd a cleachdadh taigh-deighe na Comraich agus tha e na dheagh eisimpleir de shersa. Tha e air a Chuairt Chraobhail faisg air an Lios Ballach (faic CUAIRTEAN airson map).


<-- air ais gu Nithean ri fhaicinn & ri dhanamh
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  D THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gidhealtachd
ENGLISH | GIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.