Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu FIOSRACHADH IONADAIL

Cadail, ith is l

Bho campachadh gu taighean fin-sholarach, faodaidh luchd-turais a thig dhan Chomraich taghadh bho raon farsaing de dhiofar iteachan-fuirich. S e tr  taighean-bidhe a tha fosgailte as t-samhradh, agus an Taigh-sta sa gheamhradh, ach a dhaindeoin sin tha biadh na sgre ainmeil, agus dmhlachd neo-bhaisteach de shr chcairean ag obair is a fuireach san rubha.

Taigh-sta na Comraich

S e Taigh-sta na Comraich (Srid a Chladaich) an aon thaigh-sta a th anns an rubha. Tha an Taigh-sta air grunn dhuaisean fhaighinn, nam measg duais an AA airson an Taigh-seinnse Mhaorach as fherr ann an Alba. Bhon ghrradh aig beul na mara tha seallaidhean lainn den Eilean Sgitheanach is Ratharsaigh. Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh post-d no fnaibh gu (01520) 744262.
applecross.uk.com/inn

Lrach Campachaidh na Comraich

A coimhead thairis air Bgh na Comraich, tha Lrach Campachaidh na Comraich na lrach thaitneach le deagh ghoireasan airson teantaichean, bhanaichean-campachd, crabhanaichean agus taighean-motair. Tha taigh-bidhe, a tha measail aig luchd-cleachdaidh na lraich agus muinntir na sgre, aig am Flower Tunnel ainmeil a tha a tabhann teatha, blasadan-bidhe agus biadh. Tha an lrach fosgailte eadar a Ghiblean is an t-Samhain.
www.applecross.uk.com/campsite

Grradh na Comraich

Tha am Potting Shed am broinn Grradh Ballach Bhictorianach Taigh na Comraich.  Tha raon farsaing de bhiadh na sgre ri fhaighinn an seo agus tha meas aig daoine air an ite seo cuideachd; tha mran de na glasraich is na saileadan gam fs sa ghrradh fhin.
www.applecrossgarden.co.uk
 

Leabaidh & Bracaist

Seonag & Ali Brown

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh post-d no fn gu (01520) 744 421
www.applecrossbandb.co.uk

Andy & Avril Collis

For further details, please telephone (01520) 744 432
www.applecrossaccommodation.com

Anna & Marion Gilroy

Airson tuilleadh fiosrachaidh, fnaibh (01520) 744 201

Maureen Goldthorpe

Maureen Goldthorpe
Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh post-d no fn gu (01520) 744 284

Seonaid NicDhmhnail

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh post-d  no fn gu (01520) 744 223
www.raggedacre.co.uk

Marjorie NicChoinnich

Airson tuilleadh fiosrachaidh, fnaibh gu (01520) 744 278

Cathaidh NicBheatha

 Airson tuilleadh fiosrachaidh, fnaibh gu (01520) 744316

Tigh na Mara

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh post-d no fn gu (01520) 744277
www.applecrossroomwithaview.co.uk

Tigh a' Chracaich

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh post-d no fn gu (01520) 755367

Spindrift

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh post-d no fn gu (01520) 744407

 

Fin-sholarachd


Faodar iteachan-fuirich fin-sholarach Urras na Comraich fhaicinn aig www.applecross.org.uk.

 
Cuideachd, ma tha thu ag iarraidh ite-fuirich cofhurtail fin-sholarach dha 2, faodaidh sibh fuireach san t-Seann Shabhal /Old Byre, aig cl na Seann Sgoile/ Old School ann an Arrina. Seall ri www.arrina.co.uk airson fiosrachadh fhaighinn.<-- air ais gu FIOSRACHADH IONADAIL
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  D THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gidhealtachd
ENGLISH | GIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.