Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Mu ar deidhinn

Luchd-maoineachaidh & maoineachadh


Dh’aontaich Maoin Dualchas a’ Chrannchair (HLF) ri cosgaisean iomlan a’ phrògraim sa Mhàrt 2010 agus tha an £999,000 a fhuairear bhuapa a’ tabhann bunait fìor mhath airson mòran de na pròiseactan fa leth a tha an compàirteachas dol a leasachadh, fhoillseachadh. Tha tuilleadh oidhirpean gan dèanamh gus airgead a thogail airson an £500,000 a tha a dhìth fhaighinn.  Thathas air taic mhòr ionmhasail a bharrachd fhaighinn bho Urras na Comraich, Maoin Leasachaidh Roinnean na h-Eòrpa, Garfield Weston Foundation, Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean, Dualchas Nàdair na h-Alba is LEADER.
 
Cosgais iomlan ALPS: £2,176,031
 
 

Maoineachadh a fhuaras


       
HLF £999,000

ERDF £237,770

Urras na Comraich
£208,301

LEADER £94,745

Garfield Western Foundation £30,000

Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean £26,000

Dualchas Nàdair na h-Alba £19,541

Comann Eachdraidh na Comraich £9,000

Tabhartasan Coimhearsnachd £5,000

Comhairle na Gàidhealtachd
£4,534

Stèidheachd Dalrymple Donaldson £4,000

Urras Dual.Ailt.Eaglaisean na h-Alba £4,000

Comann Arceòlais na Comraich £2,000

Urras Rainich £1,000

Comunn na Gàidhlig £1,000

Stèidheachd Ellis Chaimbeul £500

Gu h-iomlan
£1,645,391

<-- air ais gu Mu ar deidhinn
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DÈ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gàidhealtachd
ENGLISH | GÀIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.